Korfbal

V roku 1902 sa amsterdamský učiteľ Nico Broekhuijsen zoznámil vo Švédsku s loptovou hrou „ringböll“, ktorú hrali spoločne muži a ženy. Lopta sa tu hádzala do oceľových kruhov, vodorovne umiestnených na stojanoch vo výške 3 m. V tom istom čase v Holandsku zavádzalo na školách koedukované vyučovanie a nastala tu potreba riešiť problémy s hodinami telesnej výchovy pre chlapcov a dievčatá. Skúsenosti zo Švédska inšpirovali Broekhuijsena k vytvoreniu pôvodnej loptovej hry pre zmiešané družstvá. Kovový kruh nahradil prúteným a umiestnil ho na stojan do výšky 3,5 m. Pravidla boli upravené tak, aby sa podporoval kolektívny spôsob hry a bola zaistená rovnoprávnosť všetkých hráčov vzhľadom na ich pohlavie, vek a telesný vzrast. Pravidlá ďalej obmedzujú fyzický kontakt – hráč a lopta v jeho ruke sú „nedotknuteľný“. Názov hra – KORFBAL – bol odvodený od holandského slova „korf“, označujúceho kôš.

Prvé prevažne školské kluby začínajú vznikať už v roku 1902, v roku 1903 vzniká Holandská korfbalová asociácia.  V roku 1980 dosiahol počet registrovaných hráčov v Holandsku 100 tisíc a po futbale sa tu stal korfbal druhým najpopulárnejším športom. Medzinárodná federácia tohto športu má sídlo v holandskom Bunniku. Združuje viac než 40 členských federácií, okrem iných aj z takých exotických krajín ako Papua – Nová Guinea, Surinam, Aruba, Taiwan a ďalšie. V Austrálii sa dostal dokonca do školských osnov na základných školách ako povinný predmet. Pravidelne sa organizujú v korfbale Majstrovstvá sveta, Svetové hry, európske poháre klubov.

Na územie bývalého Československa sa korfbal dostal začiatkom roku 1988, kedy začína pracovať prvá skupina záujemcov rozširujúcich informácie o korfbale. Organizujú prvé propagačné akcie holandských odborníkov a v roku 1990 vzniká sekcia korfbalu v Českom svaze rekreačního sportu. Do tohto obdobia sa datujú aj prvé kontakty na Slovensku, kde vzniká pod vedením Ivana Šturcela a Jozefíny Kleinovej prvý krúžok korfbalu v Dome detí a mládeže vo Zvolene. V roku 1991 vzniká pod hlavičkou Slovenského klubu netradičných športov v Prievidzi a pod vedením Ivana Šturcela prvý korfbalový oddiel. Za pomoci priateľov v Čechách absolvujú prvé sústredenia a turnaje a koncom roku 1992 začínajú hrať v 2. českej korfbalovej lige. Následne s pomocou prichádza aj holandský zväz a tak sa postupne vytvára možnosť vzniku ďalších klubov, organizácie ligových súťaží a medzinárodných zápasov (prvý v Prievidzi z Dánskom 21.10.1993), ako aj vznik samostatnej Slovenskej asociácie korfbalu. Táto v ďalšom období zabezpečuje ďalší rozvoj korfbalu na Slovensku.

 

Korfbal má mnohé vlastnosti, ktoré ho predurčujú k získaniu značnej popularity aj u nás. Je nenáročný na terén (vyhovuje lúka, tvrdší pieskový podklad, telocvičňa,…)aj na technické vybavenie. V prípade absencie originálnych košov je možná, po určitých úpravách pravidiel, hra aj na basketbalovom ihrisku. Korfbal je možné hrať od detstva s minimom technických schopností až do vysokého veku. V súťažnej podobe je to však veľmi náročná hra.

Pravidlá tejto hry vychádzajú z troch základných myšlienok korfbalu :

Maximálne možná rovnoprávnosť všetkých hráčov na ihrisku.
Rozvoj kolektívneho spôsobu hry.
Obmedzenie fyzického kontaktu na ihrisku.

Korfbal sa vo svete hrá v dvojzónovej a v trojzónovej variante. Pre väčšiu rozšírenosť uvedieme základné pravidlá dvojzónovej varianty.