RingTennis

Myšlienka hry
Zmyslom hry je hodiť ring (krúžok) cez sieť, na súperovu časť ihriska tak, aby ho súper nemohol chytiť a hodiť späť.

 

Ihrisko a nástroj hry

1.1       Ihrisko pre jednotlivcov je 12,20 m dlhé a 3,70 m . Jedným 1,80 m širokým ohraničeným poľom je rozdelené na dve polovice.
1.2       Ihrisko pre dvojhru je 12,20 m  dlhé a 5,50 m široké. Veľkosť ohraničeného poľa v strede je rovnaká ako pri hre jednotlivcov.
1.3       Stredové pole je taktiež ohraničené čiarami.
1.4       Dlhšie strany ihriska sa volajú bočné línie, úzke (kratšie) strany sú základné línie. Všetky línie ihriska musia byť výrazne vyznačené. Ich šírka musí byť 2 – 6 cm.  Línie (čiary) patria k hraciemu poľu.
1.5       V strede hracieho poľa sa nachádza na dvoch stojanoch zavesená sieť. Sieť je dlhá 6 m a presahuje o 25 cm cez bočné čiary ihriska. Výška siete je 1,50 m. Sieť musí byť napnutá.
1.6       V okolí hracieho poľa sa musí dodržať bezpečnostný odstup 3,0 m. Avšak, keď to priestorové podmienky nedovoľujú, môže sa od toho upustiť.
1.7       Ringtennis sa hrá s gumeným krúžkom, ktorého váha je 220 – 255 g. Jeho priemer je cca 3 cm a vnútorný priemer  kruhu je 11,8 cm.
1.8       Pravidlá hry platia rovnako pre mužov aj ženy.

 

Hrací čas

2.1       Ringtennis sa hrá na čas. Dĺžka hry je 2 x 10 min. pre mužskú dvojhru, jednotlivcov a zmiešaná dvojhra vo vekovej kategórii ženy / muži ( 19-29 r.). Hrací čas 2 x 8 min. je pre všetky ostatné hry. Mládež a deti hrajú 2 x 6 min. Za meranie času zodpovedá vedenie turnaja.
2.2       Pri rovnakom množstve bodov u oboch súperov platí výsledok ako nerozhodný.
2.3       Keď je hra z nejakého dôvodu na určitý čas prerušená,  musí byť stratený čas v príslušnej polovici hry nahradený (predĺžený). Za meranie tohto času je zodpovedný rozhodca.
2.4       Kvôli poraneniu nemusí byť hra prerušená. Pri poranení má požiadať rozhodca hráčov, aby pokračovali v hre. Keď to nie je možné, musí sa hra prerušiť. Zranený hráč sa potom nesmie viac zúčastniť hry.

 

Príprava k hre

3.1       Hráč ringtennisu by mal nosiť účelné športové oblečenie a tenisky (obuv).
3.2       Hráči alebo družstvá musia v zápasoch hrať v jednotnom drese športového klubu s emblémom (znakom) klubu. Dlhé športové nohavice alebo legíny sú povolené, ale musia byť jednotné pre všetkých hráčov.
3.3       Strana ihriska (pravá alebo ľavá) sa vždy losuje. Mužstvo, ktoré prehrá, stratí voľbu poľa, má však prvé podanie hry. Po prvom polčase sa menia strany a prvé podanie.
3.4       Počas hry má tréner povolené stáť za hracím poľom (ihriskom). Odstup od hráčov musí byť minimálne 1 m.
3.5       Tréner sa pred začiatkom zápasu musí dať zapísať u rozhodcu.
3.6       Tréner má dovolené počas hry oznamovať svojmu družstvu len čas. Zasahovanie do priebehu hry (optické alebo zvukové znamenia), alebo spochybňovanie rozhodcovho rozhodnutia nie je dovolené.

 

Trvanie hry

4.1  V novom podaní musí podávať ring ten hráč (pri dvojhre mix, jeden z hráčov), ktorý v predchádzajúcej hre získal podanie.
4.2  Pri podaní musí stáť podávajúci hráč za základnou čiarou. Obidve nohy sa musia pri podaní nachádzať za základnou čiarou.
4.3  V dvojhre, aj zmiešanej, sa môžu hráči pri podaní podľa želania a potreby striedať.
4.4  Rozhodca otvára hru pri každom novom podaní. To sa stane buď pohľadom, znakom ruky alebo výzvou : Podanie. Keď sa podanie uskutoční bez tohto povolenia rozhodcu, môže dať toto podanie zopakovať.

 

Bodovanie

5.1       Každá chyba prináša súperovi výhodu a je ohodnotená bodom.
5.2       Vyhráva ten hráč (alebo mužstvo pri dvojhre  + mix), ktorý počas celej hry získal najväčšie množstvo bodov.
5.3       Rovnaký počet bodov znamená, že zápas sa skončil nerozhodne.
5.4       Pri prerušení hry (zranenie hráča) sa zápas končí výsledkom 0 : 20 pre súpera.

 

Chyby a ich odborné výrazy

6.1       Chyby pri chytaní ringu :
6.1.1            hráč urobí chybu pri chytaní ringu, keď sa ring dotkne pôdy (zeme, podlahy) na vlastnej polovici ihriska.(odb. názov : zem pôda)
6.1.2            keď sa práve chytený ring na niektorom mieste ihriska dotkne zeme. (názov : zem)
6.1.3            Keď sa hráč dotkne ringu, ktorý je umiestnený (padá) mimo ihriska alebo vo vyznačenom ohraničenom priestore v strede ihriska pri sieti (názov :dotyk)
6.1.4            keď  hráč chytí ring oboma rukami, buď súčastne, alebo postupne po sebe (názov : dvojitý dotyk)

 

Ring sa môže pri hre chytať jednou rukou od prstov až po lakeť. Pomáhať si pohybom tela pri chytaní ringu je dovolené. Pri dvojhre + zmiešanej, sa môžu obaja hráči zúčastniť na chytaní ringu. „Dvojitý dotyk“ vzniká až vtedy, keď sa jeden z nich dotkne kruhu dvomi rukami.

 

6.2       Chyby pri odhodení ringu :

 

Hráč urobí pri hádzaní ringu (krúžku) chybu, keď je :

6.2.1            ring hodený mimo súperovej strany ihriska (názov :mimo)
6.2.2            keď sa hráč alebo ring dotkne siete, alebo stožiarov na ktorých je zavesená sieť (názov : sieť)
6.2.3            keď sa ring nehodí rukou cez sieť (názov : chybný hod)
6.2.4            keď ring po podaní neletí priamo, ale sa šikmo kolíše alebo sa počas letu prevráti a keď je kolísanie väčšie ako šírka kruhu (názov krútiaci ring)
6.2.5            keď je ring hodený zvrchu (názov : zvrchu)
6.2.6            keď je proces hodu na niektorom mieste prerušený. Chytanie ringu je ukončené uzavretím prstov, dlane okolo ringu. Kruh musí byť po chytení znovu pomerne rýchlo uvedený do pohybu (teda nový hod) a vo vzťahu k telu musí sa nachádzať stále v pohybe.
6.2.7            dovolené oneskorenie hodu ringu, ktoré vznikajú pri :

Odkotúľaní sa ringu
Keď hráč spadne pri chytaní ringu
Pri ľahkom poranení hráča, ktoré mu ale nezabraňuje v hre
Keď obaja hráči (pri dvojhre), chytia ring súčasne

Po dovolenom prerušení musí hráč, ktorý toto prerušenie spôsobil, kruh hodiť vysoko do zadnej tretiny súperovho ihriska. Pri prerušení hry rozhodcom (názov : „stop“) sa musí hrať 2 x vysoko do zadnej tretiny ihriska. Podanie začína zvýhodnený hráč.

6.2.8            keď sa ring po oneskorení alebo prerušení hodu nehrá vysoko do zadnej tretiny  ihriska (pri prerušení rozhodcom 2 x) (názov :“chybná vysoká hra)

 

Po každej situácii pri chytaní (popísanej v odseku 6.2.7 ) sa musí len 1 x hrať vysoko, taktiež aj pri situácii, keď prichádza rušenie spoza ihriska (cudzí ring)

 

6.2.9            chyba pri hádzaní je, keď sa pri hraní v hale dotkne ring strechy haly (názov : „strecha“)
6.3       Ostatné chyby

 

Hráč spraví chybu keď, po chytení kruhu beží smerom k sieti.

 

6.3.1            Po chytení ringu sú dovolené nohami len dva kontakty so zemou. Ring musí byť znovu odohraný súperovi skôr než nasleduje tretí kontakt nohy so zemou. Pritom platí každý pohyb nohy ako kontakt.
6.3.2            Keď sa podanie neuskutoční za základnou čiarou ihriska  alebo je pri podaní prekročená plocha ihriska („prešľap“).
6.3.3            Keď hráč prekročí uzavretý priestor v strede alebo jeho bočné línie („prešľap“)

Nešportové chovanie

Protireakcie a neprimerané oslovovanie rozhodcu
Kritizovanie rozhodcovho rozhodnutia
Každá forma útoku na rozhodcu alebo súpera
Úmyselné odďaľovanie podania
Zasahovanie trénera do priebehu hry

Po tretej chybe kvôli nešportovému chovaniu nasleduje vyradenie z hry. Pri hrubom porušení môže vyradenie nasledovať ihneď.

Rozhodca

Každý zápas musí byť vedený rozhodcom, ktorý môže mať čiarových rozhodcov. Čiaroví rozhodcovia sa zdržujú za základnou líniou. Rozhodca musí stáť pri stožiaroch, v blízkosti siete. Rozhodca otvára a uzatvára hru a má právo prerušiť ju.