Tchouk-Ball

Tchoukbal je športová hra, o vznik ktorej sa zaslúžil ženevský lekár Hermann Brandt. Ten za objavenie princípov tejto novej športovej kolektívnej hry získal v roku 1970 od Federation International d´Education Physique (FIEP) Thulinovu cenu. Hra bola reakciou na vzrastajúci počet zranení vznikajúcich v priebehu náročných pohybových činností, často spojených s prvkami agresie voči súperovi.

Tchoukbal je loptová hra, využívajúca prvky hádzanej, volejbalu a baskickej peloty. Jej názov vznikol spojením dvoch slov – „ball“ a citoslovcia „tchouk“ vyjadrujúceho zvuk nárazu prudko hodenej lopty na odrazovú konštrukciu používanú k hre. Pravidlá vylučujú vzájomné napádanie súperov, podporujú kooperatívne jednanie a viac než v iných hrách sú tu zdôraznené myšlienky spravodlivosti, ohľaduplnosti a udržovania partnerských vzťahov.

Princípy hry natoľko zaujali odbornú i laickú verejnosť, že už v roku 1971 vznikla Švajčiarska federácia tchoukbalu a čoskoro vznikajú i ďalšie vrátane Fedération International de Tchoukball (F.I.T.B.). Dnes sa tchoukbal teší značnej obľube vo Švajčiarsku, Veľkej Británii, Brazílii, na Taiwane a svoje korene zapúšťa i v ďalších krajinách na rôznych kontinentoch.,

Čo je potrebné ku hre?

     K bežnej hre postačí kožený, molitanový, gumový či iná ľahká lopta, ktorá by rozmermi vyhovovala hádzaniu a chytaniu osobám zodpovedajúceho veku. Príliš malé (tenisové) či veľké lopty sa nepoužívajú z dôvodu zafixovania nevhodných návykov pre neskoršie zdokonaľovanie sa. Ideálna je hádzanárska lopta. Základom pre hru je podľa počtu účastníkov použitie jednej alebo dvoch odrazových konštrukcií, ktoré sa podobajú malým nakloneným trampolínkam. Podobnú funkciu ako odrazové konštrukcie môžu, s určitou stratou kvality odrazu, zastať i tvrdé naklonené dosky.

Lopta

Pre mužov sa používa lopta s obvodom 58 – 60 cm a o hmotnosti 425 – 475 g, pre ženy lopta s obvodom 54 56 cm a o hmotnosti 325 – 400g.

 

 

Výstroj a výzbroj

Pre bežnú hru nepotrebujú účastníci žiadne špeciálne vybavenie. Pre súťažné zápasy je predpísané použitie dresov, ktoré uľahčujú rozlíšenie príslušnosti hráčov. Hráčom sa doporučuje použitie chráničov kolien, prípadne lakťov. Používa sa bežná halová alebo vonkajšia obuv.

 

Povolený  spôsob hry

Hráč smie loptu chytať a hádzať, odbiť ju či udrieť do nej rukami, ramenami, hlavou alebo trupom
Môže sa trikrát dotknúť zeme počas držania lopty (státie na dvoch nohách sa považuje za jeden dotyk).
Loptu držať po dobu troch sekúnd.
Počas držania lopty si ju hráč môže podávať z jednej ruky do druhej, pri splnení predchádzajúcich dvoch pravidiel.
Povolená je hra v pokľaku a v ľahu.

Zisk bodu

Dobre vedený útok znamená zisk bodu pre útočníkov :

Správne vystrelená lopta sa od odrážadla odrazí tak, že dopadne na plochu ihriska s výnimkou zakázanej zóny bez toho, aby sa ju brániacim hráčom podarilo zachytiť a udržať vo vzduchu.
Chybne realizované zakončenie znamená bodový zisk pre obrancov :
Útočník nezasiahol odrazovú konštrukciu a lopta preletela za základnú čiaru.
Lopta sa odrazila od odrazovej konštrukcie úplne mimo hracej plochy.
Lopta sa odrazila od odrazovej konštrukcie do zakázanej zóny.
Odrazená lopta zasiahla samotného strieľajúceho hráča.
Strieľajúci hráč sa dotkol konštrukcie alebo na ňu dopadol.

Pozn. : Pokiaľ sa odrazená lopta dotkne spoluhráča útočníka, za chybu s následkom pridelenia bodu sa to nepovažuje.

 

Zahájenie hry po zisku bodu

    Hra sa začína rozohraním lopty prihrávkou od hráča družstva, ktoré nezískalo bod. Rozohrávajúci hráč uchopí loptu, postaví sa vedľa konštrukcie za základnú čiaru a prihrá ju niektorému zo spoluhráčov. Strelecký pokus je však možný iba od chvíle, keď lopta prejde cez stredovú čiaru. U monopolárnej varianty družstvo rozohráva zo základnej čiary smerom proti odrážadlu.

 

Porušenie pravidiel

 

Hráč alebo družstvo poruší pravidlá, pokiaľ :

Lopta dopadne na zem v dôsledku zlej prihrávky alebo chybného spracovania.
Dôjde k dotyku s loptou dolnou končatinou pod úrovňou pása
V školských podmienkach doporučujeme tolerovať dotyk dolných končatín nad úrovňou kolien pri chytaní lopty.
Dribluje.
Drží loptu dlhšie ako 3 sekundy.
V čase držania lopty urobí viac než tri došľapy na zem.
Vstúpi do zakázanej zóny, okrem prípadov že sa jedná o došľap po streľbe a klamlivé pohyby hráčov, ktoré samozrejme nijako nebránia v činnosti obrany.
Počet prihrávok v družstve je väčší ako 3.
Dotkne sa predmetov alebo územia mimo hracej plochy počas držania lopty.
Zmocní sa lopty počas rozohrávky.
Vystrelí na jedno odrážadlo viac než 3x za sebou (bipolárna varianta).
Dochádza k prejavom nevhodného verbálneho správania sa.
Uskutoční hod loptou zreteľne proti súperovi.
Bráni súperovi, ktorý má v držaní loptu, akoukoľvek formou v hre (v prihrávkach, streľbe, spracovaní lopty alebo pri pohybe s loptou).
Odrazenú loptu chytí člen útočiaceho družstva.
Hráčovi je dovolené stáť kľudne, bez pohybu rúk v postavení, ktoré súperovi neprekáža v jeho činnosti.

 

PRAVIDLÁ
TECHNICKÉ ÚDAJE 
IHRISKO

Pre bipolárnu variantu : 20 x 40 m
Pre monopolárnu variantu (s jednou odrazovou konštrukciou) : 20 x 15 m.

 

 

ODRAZOVÁ KONŠTRUKCIA

 

     Odrazová konštrukcia (odrážadlo) je špeciálne vytvorené zariadenie, ktoré sa skladá z kovového rámu o dĺžke všetkých strán 1 m a výpletu. Hlavná časť výpletu je tvorená pevnou sieťou s otvormi o veľkosti cca 4 cm. Okrem rámu sú nevyhnutnou súčasťou konštrukcie nosníky, ktoré zaisťujú jej stabilitu pri naklopení pod uhlom 60 stupňov.

ZLOŽENIE DRUŽSTVA

Varianta podľa počtu odrazových konštrukcií
Veľkosť plochy
Počet hráčov
Bipolárny tchoukbal – 2 odrážadla
40 x 20 m
2 x 9
Bipolárny tchoukbal – 2 odrážadla
20 x 15 (12) m
2 x 6 (7)
Monopolárny tchoukbal – 1 odrážadlo
20 x 15 m
2 x 6
K zápasu nastupujú dve družstvá zložená z rovnakého počtu hráčov. Pri bežnej hre sa veľkosť plochy volí s ohľadom na počet a zručnosť hráčov. Oficiálne pravidlá však udávajú nasledujúce varianty vo vzťahu k hracej ploche a počtu odrazových konštrukcií.

Kompletné družstvo zahrňuje mimo hráčov aj troch náhradníkov. Hra môže začať v okamihu, keď počet hráčov družstva dosiahne štyroch.
Ak dôjde k poklesu hráčov na 3, zápas sa preruší, resp. ukončí.

 

HRACIA DOBA

Zápas sa hrá na tri tretiny, pričom o výsledku rozhoduje pomer získaných bodov. Podľa pohlavia a veku je možné hraciu dobu špecifikovať :

Muži – juniori / seniori ………………………………………………… 3 x 15 minút
Ženy – juniorky / seniorky ……………………………………………  3 x 12 minút
Dorastenci …………………………………………………………………..  3 x 12 minút
Dorastenky ………………………………………………………………….  3 x 10 (7) minút

Medzi jednotlivými tretinami je 5 – minútová prestávka.

 

HERNÉ SITUÁCIE, ČINNOSTI

Základný princíp hry

Cieľom hráčov družstva je prekonať súpera rozdielom bodov, získaných v priebehu zápasu za vlastné úspešne vedené útoky alebo chybne realizované útoky súpera. Útočiaci hráči sa snažia vytvoriť si počas maximálne troch prihrávok, výhodné postavenie pre streľbu na odrážadlo. Ich úlohou je vystreliť loptu tak, aby po odraze dopadla do ihriska, mimo územia zakázanej zóny, pričom sa ju nepodarilo brániacim hráčom zachytiť pred dopadom. Brániaci hráči nemôžu do vedenia útoku súperom nijako zasahovať, t.j. brániť útočníkom v prihrávkach, chytaní lopty a príprave postavenia na ihrisku. Je im ale umožnené zaujímať, s ohľadom na spôsob vedenia útoku, výhodné postavenie okolo zakázanej zóny, ktoré by im umožnilo chytiť odrazenú loptu. Chytená lopta znamená pre obrancov možnosť prejsť v spolupráci s ostatnými do útoku a pokúsiť sa po maximálne troch prihrávkach získať bod za úspešne realizovaný útok. Chybne prevedené zakončenie útoku znamená zisk bodu pre družstvo brániacich hráčov.

Dôsledky porušenia pravidiel

Porušenie pravidiel znamená odovzdanie lopty súperovi, pričom sa pokračuje voľným hodom z miesta priestupku. Tento voľný hod sa zahráva čo najbližšie k miestu priestupku prihrávkou, ktorá sa nezapočítava do povolenej série troch prihrávok. Voľným hodom nie je možné útočiť hneď na odrážadlo.

Prípadné úmyselné fauly sa zaznamenávajú, pri treťom faule je hráč vylúčený do konca zápasu a v hre je nahradený náhradníkom.

Rozhodcovia

Zápas v tchoukbale by mali riadiť traja rozhodcovia, ktorí majú rozdelené úlohy. Dvaja dohliadajú na konkrétnu činnosť hráčov pri zakázaných zónach (prešľapy, vystrelenie lopty po došľape do zóny, …), tretí rozhodca v postavení pri stredovej čiare hlavne eviduje počet prihrávok, počet útokov vedených za sebou na jednu konštrukciu a prechod cez stredovú čiaru.

ZÁKLADNÁ TAKTIKA, HERNÉ MYSLENIE

Začínajúcim hráčom je vhodné vštepovať myšlienku, že cieľ streleckého pokusu nie je samotná odrazová konštrukcia, ale obrancami nekrytý priestor ihriska mimo zakázanú zónu. Hráči sa pri streľbe snažia priblížiť k odrazovej sieti, pretože doprava lopty do tesnej blízkosti odrážadla umožní okrem zásahu do poslednej chvíle zatajiť smer streľby. Útok vedený čelne na konštrukciu je najmenej účinný!  Útok pozdĺž základných čiar založený na princípe sledu rýchlych prihrávok nad základnou zónou, znamená pre obrancov obtiažne presúvanie pozdĺž hraníc zóny, aby  vyhoveli „zrkadlovému“ nárazu – odrazu. Často tak dôjde k uvoľneniu priestoru pre dopad lopty. Presun najlepšie troch vedľa seba pôsobiacich obrancov preto musí byť rýchly a je výsledkom ich zladeného pohybu. Pri dokončovaní presunu sa snažia znížiť ťažisko a predpažiť s dlaňami hore, aby dokázali odrazenú loptu, ktorá obvykle letí veľkou rýchlosťou tesne nad zemou, vyraziť hore a dostať ju tak pod svoju kontrolu. Na pomalšie letiace lopty nastrelené pohybom ruky spodným oblúkom a odrazené najčastejšie pozdĺž základnej čiary je nutné reagovať zrýchlením pozdĺž vonkajšej hranice zakázanej zóny. Ďalší obrancovia zaisťujú spracovanie lopty z väčšej vzdialenosti tým, že sa mierne stiahnu do strany predpokladaného smeru odrazu. Chybou začiatočníkov je ich zoskupenie sa  okolo zakázanej zóny. Každý má právo na svoju hru a je nutné uvolniť priestor pre vedenie útoku, rovnako ako neprekážať obrancom v pohybe okolo zóny.