BOCCIA

Triafacia športová hra, v ktorej sa väčšie gule hádžu k cieľu – malej guľke. Boccia je talianska národná hra, ktorej korene siahajú až do antického Grécka. V roku 1898 založili Piemontskú úniu Bocciofila. Medzinárodná federácia boccie (CBI) usporadúva od roku 1947 Majstrovstvá sveta a od r. 1954 aj Majstrovstvá Európy. V roku 1991 vzniká Československá federácia boccie, ktorá v tom istom roku vstupuje do CBI. Po rozpade Československa vzniká Slovenská asociácia boccie (SAB).

Boccia je nenáročná na priestor a herné náčinie, môže ju hrať každý aj vo vysokom veku. Na vyššej hráčskej úrovni je už boccia náročná na švihovú silu paže, zručnosť hodu a koncentráciu.

Hráči sa usilujú hodiť – prikotúľať svoju guľu čo najtesnejšie k malej guľke a oddialiť od nej súperovu. Preto  hádžu guľou rôznym oblúkom do tesnej blízkosti malej guľky alebo priamo na súperovu guľu. Gule sa držia nadhmatom a hádžu švihom zdola. Spiatočná rotácia guľu pribrzďuje. V Taliansku a Francúzsku sa boccia hráva na voľných priestranstvách predmestí so zjednodušenými pravidlami a zvyčajne o dobré stávky.

V Čechách je takto ponímanej boccii príbuzná hra „Koule“, ktorú môžeme zasa do určitej miery porovnávať s u nás známou detskou hrou „Guličky“ a hrou „Čiara“. Ak teda nehráte bocciu na špeciálnom ihrisku a s presne stanovenými pravidlami, môžete ju hrať aj tak, že si vyznačíte odhodovú čiaru na začiatku určeného priestoru dĺžky 2 až 5 m. Maximálna ani minimálna vzdialenosť nahodenia cieľovej malej gule nie je stanovená – je to súčasť taktiky družstva. Gule sa môžu pri hre hádzať ľubovolným spôsobom, t.j. s rotáciou, kotúľať a pod. Je dovolené aj odrážať guľu súpera, prirážať gule svojho družstva k malej guľke, prípadne aj tú odraziť. Po nahodení cieľovej guľky hádže ľubovolný člen z toho istého družstva prvý hod. Potom hádže prvý hod člen družstva súpera. To družstvo, ktoré má ktorúkoľvek guľu bližšie k cieľovej guľke, je vždy vedúcim družstvom. Tento fakt je veľmi dôležitý, pretože ďalej hádžu postupne členovia toho družstva, ktoré „prehráva“. Hráči tohto družstva hádžu dovtedy, kým sa nezmení poradie družstiev, alebo pokiaľ nevyhádžu všetky svoje gule.

Body sa počítajú, keď obe družstvá nahádzali všetky svoje gule. Body získava družstvo za všetky gule, ktoré sú bližšie k cieľovej guľke než najbližšia guľa súpera. V tomto spôsobe bodovania spočíva práve najväčší pôvab hry. Ktokoľvek z družstva sa totiž môže pokúsiť zlepšiť situáciu spoluhráčov tým, že buď zasiahne cieľovú guľku a posunie ju do polohy výhodnejšej pre vlastné družstvo, alebo zasiahne vlastnú hraciu guľu a posunie ju bližšie k cieľovej guľke, alebo guľu súpera odráža z výhodnej pozície. Hrá sa až do vopred dohodnutého počtu získaných bodov.

Výťah z technických pravidiel hry boccia

Boccia sa hrá na dokonale vodorovnej priamej ploche. Hracia plocha je ohraničená drevenými mantinelmi, ktorých výška je 25 cm. Dĺžka plochy je 24 – 26,5 m, šírka 3,80 – 4,50 . Pri rekreačnej hre nie je nutné ohraničenie plochy mantinelmi, vhodné je však vyznačiť hraciu plochu. Náš tip : antukové tenisové ihrisko.  

Rozdelenie hracej plochy

Hracia plocha je rozdelená vodorovnými pruhmi na jednotlivé časti. Tieto pruhy sa vyznačia na plochu farebnými materiálmi (prášok, farba alebo iná látka, ktorá nenaruší pohyb gulí). Tieto pruhy sa vyznačia podľa obr. 1, t.j. od oboch koncov plochy rovnako 4 m a plus ďalšie 3 m. Stred plochy by mal byť od oboch koncov vzdialený 13,25 m. Pruhy vzdialené od jedného konca plochy 4 a 7 m sa označujú tým istým písmenom, t.j. základná koncová čiara – A, ďalšie B, C a stredová D. Z opačného konca je značenie podobné A´, B´, C´.

Pruhy A – A´ označujú koniec hracej plochy a aj povolenú hranicu, po ktorú môže hráč ustupovať dozadu.
Pruhy B – B´ označujú maximálnu hranicu, v rámci ktorej môžeme odkotúľať malú guľku (palino) a odohrať hod punto alebo raffa. Z opačnej strany majú rovnaký význam.
Pruhy C – C´ majú rovnaký význam. Je to :

maximálna hranica, v rámci ktorej môže hráč hodiť hod volo, t.j. hráč môže pri hode prekročiť čiaru B – B´ a odhodiť až od čiary C – C´
minimálna hranica dopadu gule na zem, keď hráč použije hod raffa, t.j. pri použití tohto hodu musí guľa preletieť vzdialenosť medzi čiarami B až C a až potom môže dopadnúť na zem a ďalej sa kotúľať

D – stred plochy, znamená minimálnu vzdialenosť, v rámci ktorej hráč môže hodiť malú guľku (palino). V praxi to znamená, že pri hode z čiary B sa musí palino dostať do úseku medzi čiarami D a C´. Ak skončí mimo tohto poľa, hádže palino súper.

Hra a družstvo

Boccia sa hrá nasledovne :

A / hod Punto : hráč sa snaží veľkou guľou priblížiť čo najviac k malej guli (palinu)
B / hod Raffa a Volo : veľká guľa musí vraziť do druhej veľkej alebo palina. Tieto hody musí hráč zahlásiť vopred.

Družstvá môžu byť trojaké :

Jeden proti jednému ( 1 – 1) – obaja hráči majú po 4 gule
Dvaja proti dvom ( 2 – 2 ) – všetci hráči majú po 2 gule 
Traja proti trom ( 3 – 3 ) – všetci hráči majú po 2 gule

Hra sa nemôže začať, kým družstvá nie sú nastúpené kompletne. Všetci hráči musia hrať so všetkými guľami. Vo viacčlenných družstvách musí byť vymenovaný kapitán. Ten má právo rozprávať sa s rozhodcom alebo požiadať o možnosť pozrieť si zblízka stav gulí. Každý hráč má 1 minútu na hodenie gule. Hráč môže odísť z plochy len vtedy, keď odhádzal všetky gule. Kapitán môže požiadať o oddychový čas na 2 minúty, ale vždy len po tom, keď hráč už hodil guľu.

 Bodovanie

Každý zápas sa skončí pri 15. bode. Ako jeden bode sa ráta každá guľa, ktorá bude k palinu bližšie ako najbližšia guľa súpera, t.j. v jednej výmene je možné dosiahnúť až 4 body.

Gule

Malá guľa (palino) je zo syntetickej hmoty, je okrúhla a ťažisko musí mať v strede. Jej priemer je 4 cm ± 3 mm. Hmotnosť 60 g ± 5 g.

Veľké gule : priemer 11 cm ± 3 mm, hmotnosť 920 – 1000 g.
Hmotnosť a farba sú rovnaké pri všetkých členoch družstva.

Pred začatím hry sa treba presvedčiť o hmotnosti a rozmere gúľ.
Počas zápasu sa môžu gule vymieňať len vtedy, ak sú poškodené, čo však musí overiť rozhodca.
Gule nie je možné natierať lepkavou alebo inou látkou, len vodou.

 

 

Začiatok hry a hodenie gulí

 • Zápas sa začína položením palina do stredu hracej plochy, t.j. do rovnakej vzdialenosti od bočných stien (čiar) a do rovnakej vzdialenosti od D-C´, D-C (stredný bod).Žrebovaním sa rozhodne, z ktorého konca sa začne hra, i o tom. Kto začne hádzať. 
 • Keď jedno družstvo vyžrebuje smer hry, druhé dostane automaticky možnosť hodiť guľu ako prvé a naopak.
 • Družstvo, ktoré začína zápas a každú nasledujúcu hru, môže hodiť prvú guľu hodom ľubovoľným hodom. Ak je tento hod neplatný, družstvo môže hádzať ďalej, kým sa mu nepodarí platný hod.
 • V ďalších hrách toho istého zápasu sa potom už hádže aj palino. Hádže ho družstvo, ktoré v predošlých hodoch získalo bod. Keď hodí palino neplatným pokusom, dostane právo prvého hodu súper. Ak aj tento hod je neplatný, rozhodca položí palino do stredu. V tomto prípade hádže družstvo, ktoré ako prvé malo právo hodu. Hod nie je platný, ak sa palino dostane mimo určenej hracej plochy alebo sa dotýka čiar tejto plochy.

Hody Punto, Raffa a Volo

Veľkú guľu môžeme hodiť hodom Punto, Raffa a Volo. Ak hráč hádže Raffa alebo Volo, musí to vopred zahlásiť rozhodcovi a súperovi, pretože len tak môže byť hod platný. Musí zahlásiť aj to, ktorú veľkú guľu chce trafiť (do ktorej chce naraziť) alebo či hrá na palino. Ak si to hráč rozmyslí, môže rozhodnutie zmeniť, ale znovu to musí zahlásiť. Hráč nemôže pri hode prekročiť ani čiaru odhodu, inak by bol hod neplatný.

Hody, pri ktorých sa gule najskôr dotknú bočných stien (pri mantineloch) sú neplatné a rozhodca ich odoberie z hracej plochy.

Guľa, ktorá sa odkotúľa z hracej plochy je neplatná aj v tom prípade, že sa znovu vráti na plochu. Ak sa vráti zvonka a narazí do iných gúľ, treba ich vrátiť na pôvodné miesto.

Skúšobný hod

Každé družstvo má právo hodiť jednu skúšobnú guľu, a to z jednej i druhej strany.

Hod Punto

 • Hod Punto znamená, že sa veľká guľa kotúľa s úmyslom čo najviac sa priblížiť k palinu. Pri tomto hode hráč nesmie prekročiť čiaru B alebo B´pri hre z opačnej strany ihriska, lebo inak je hod neplatný.
 • Družstvo, ktorého prvý hod je neplatný, môže pokračovať, kým nehodí platným spôsobom alebo pokiaľ má guľu. V prípade, že sa mu všetky gule minú bez získania bodu, družstvo súpera získava toľko bodov, koľko malo dovtedy platných bodov a hádže ostatné gule.
 • Hodiť novú guľu je zakázané, kým sa predošlá nezastaví. Inak je hod neplatný.
 • Ak sú gule súperov v rovnakej vzdialenosti od malej gule, pokračuje družstvo, ktoré túto situáciu zapríčinilo. Hádzať musia dovtedy, kým nedosiahnu platný bod.

Posunutie gúľ

Polohu veľkých gúľ a malej gule treba skontrolovať meraním. V prípade veľkej vzdialenosti môže rozhodca použiť meračské pásmo.

V prípade, že nastane prípad, keď hráč hádže hod Punto a ním hodená guľa narazí do druhej (veľkej alebo malej), musí byť vzdialenosť odrazenej gule od jej pôvodného miesta menšia ako 70 cm. Inak je hod neplatný a guľa sa musí vrátiť na pôvodné miesto. Aby ste mohli veľkú guľu odraziť je potrebné nahlásiť hod Raffa.

Hod Raffa

Podstata Raffy spočíva v tom, že s pomocou alebo bez pomoci podlahy hodíme guľu na inú, či už veľkú alebo malú guľu nášho družstva alebo súpera, na ktorú sme vopred upozornili rozhodcu.

Na to, aby bol hod Raffa platný, musí hráč z miesta, kde stojí vo vnútri územia B – B´, oznámiť, ktorý hrací objekt má v úmysle trafiť. V prípade, že netrafí vybraný objekt, všetky posunuté alebo odrazené gule sa musia vrátiť do pôvodných pozícii. Platí však aj pravidlo výhody, t.j. keď družstvo, ktoré nehádzalo súhlasí s novým rozostavením gulí, môže ostať tento stav.

Guľa, ktorá nezasiahne inú guľu a ani palino, je neplatná.

Hod Volo

Hod Volo spočíva v tom, že sa snažíme priamo trafiť vlastnú alebo súperovu guľu alebo palino tak, ako to predtým oznámil rozhodcovi resp. súperovi. Guľa zahraná hodom Volo teda letí celú dráhu vzduchom a mala by dopadnúť na vybraný cieľ.

Hráč pri hode Volo môže odhadzovať guľu až od čiary C (resp. C´ z opačného konca ihriska), pričom ju môže prekročiť až potom, ako hodil guľu (ak napr. hádzal z rozbehu). Pri tomto hode možno zasiahnúť všetky hracie objekty, ktoré sú vo vnútri okruhu 13 cm od vopred stanoveného objektu.

Hodená guľa, ktorá nezasiahla vopred určený objekt je neplatná.

Pravidlo výhody

Týmto pravidlom sa myslí právo družstva uznať za platný neregulárny hod súpera po spoločnej úvahe členov družstva a po dohode so súperom.

Práva a povinnosti hráčov

 • Hráči, ktorí nie sú na rade, musia sa zdržiavať v zóne medzi čiarami A – B (alebo A´- B´). Smú prekročiť čiaru B (4 m) iba na pokyn rozhodcu.
 • Hráč musí vykonať svoj hod v priebehu 1 minúty, ak prekročí tento čas, družstvo bude najskôr napomenuté a potom sa mu pri každom ďalšom prekročení času odpočíta jedna guľa.
 • Hráč, ktorý opustí hraciu plochu na protest proti rozhodnutiu rozhodcu alebo po slovnej výmene s hráčmi na hracej ploche alebo v hľadisku, bude vylúčený a jeho družstvo prehráva zápas.