• Lakros
 • Florbal
 • Interkros
 • Dominion Template Release Jan10
  Interkros, Netradičná hra v telocvični s loptičkou a palicami...
 • 6 Preset Styles - 18 Combinations
  Podobný šport ako interkros,lakros,ako a jeho názov napovedá,jedná sa o ...
 • RTL Support
  Jeden zo známejších športov ktorý sa u nás hráva...
KORFBAL


V roku 1902 sa amsterdamský učiteľ Nico Broekhuijsen zoznámil vo Švédsku s loptovou hrou "ringböll", ktorú hrali spoločne muži a ženy. Lopta sa tu hádzala do oceľových kruhov, vodorovne umiestnených na stojanoch vo výške 3 m. V tom istom čase v Holandsku zavádzalo na školách koedukované vyučovanie a nastala tu potreba riešiť problémy s hodinami telesnej výchovy pre chlapcov a dievčatá. Skúsenosti zo Švédska inšpirovali Broekhuijsena k vytvoreniu pôvodnej loptovej hry pre zmiešané družstvá. Kovový kruh nahradil prúteným a umiestnil ho na stojan do výšky 3,5 m. Pravidla boli upravené tak, aby sa podporoval kolektívny spôsob hry a bola zaistená rovnoprávnosť všetkých hráčov vzhľadom na ich pohlavie, vek a telesný vzrast. Pravidlá ďalej obmedzujú fyzický kontakt - hráč a lopta v jeho ruke sú "nedotknuteľný". Názov hra - KORFBAL - bol odvodený od holandského slova "korf", označujúceho kôš.
Prvé prevažne školské kluby začínajú vznikať už v roku 1902, v roku 1903 vzniká Holandská korfbalová asociácia.  V roku 1980 dosiahol počet registrovaných hráčov v Holandsku 100 tisíc a po futbale sa tu stal korfbal druhým najpopulárnejším športom. Medzinárodná federácia tohto športu má sídlo v holandskom Bunniku. Združuje viac než 40 členských federácií, okrem iných aj z takých exotických krajín ako Papua - Nová Guinea, Surinam, Aruba, Taiwan a ďalšie. V Austrálii sa dostal dokonca do školských osnov na základných školách ako povinný predmet. Pravidelne sa organizujú v korfbale Majstrovstvá sveta, Svetové hry, európske poháre klubov.
Na územie bývalého Československa sa korfbal dostal začiatkom roku 1988, kedy začína pracovať prvá skupina záujemcov rozširujúcich informácie o korfbale. Organizujú prvé propagačné akcie holandských odborníkov a v roku 1990 vzniká sekcia korfbalu v Českom svaze rekreačního sportu. Do tohto obdobia sa datujú aj prvé kontakty na Slovensku, kde vzniká pod vedením Ivana Šturcela a Jozefíny Kleinovej prvý krúžok korfbalu v Dome detí a mládeže vo Zvolene. V roku 1991 vzniká pod hlavičkou Slovenského klubu netradičných športov v Prievidzi a pod vedením Ivana Šturcela prvý korfbalový oddiel. Za pomoci priateľov v Čechách absolvujú prvé sústredenia a turnaje a koncom roku 1992 začínajú hrať v 2. českej korfbalovej lige. Následne s pomocou prichádza aj holandský zväz a tak sa postupne vytvára možnosť vzniku ďalších klubov, organizácie ligových súťaží a medzinárodných zápasov (prvý v Prievidzi z Dánskom 21.10.1993), ako aj vznik samostatnej Slovenskej asociácie korfbalu. Táto v ďalšom období zabezpečuje ďalší rozvoj korfbalu na Slovensku.

Korfbal má mnohé vlastnosti, ktoré ho predurčujú k získaniu značnej popularity aj u nás. Je nenáročný na terén (vyhovuje lúka, tvrdší pieskový podklad, telocvičňa,...)aj na technické vybavenie. V prípade absencie originálnych košov je možná, po určitých úpravách pravidiel, hra aj na basketbalovom ihrisku. Korfbal je možné hrať od detstva s minimom technických schopností až do vysokého veku. V súťažnej podobe je to však veľmi náročná hra.
Pravidlá tejto hry vychádzajú z troch základných myšlienok korfbalu :
1. maximálne možná rovnoprávnosť všetkých hráčov na ihrisku,
2. rozvoj kolektívneho spôsobu hry,
3. obmedzenie fyzického kontaktu na ihrisku.

Korfbal sa vo svete hrá v dvojzónovej a v trojzónovej variante. Pre väčšiu rozšírenosť uvedieme základné pravidlá dvojzónovej varianty.


ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ KORFBALU :
1. Ihrisko
Je rozdelené na dve rovnaké zóny. Rozmery v hale sú 40 x 20 m a 60 x 30 m vonku. Ihrisko je vymedzené bielymi čiarami (šírka min. 3 cm). Miesta trestného hodu musia byť vyznačené vo vzdialenosti 2,5 m od stojana v smere do stredu ihriska.

2. Stojany košov
Sú umiestnené v 1/6 dĺžky ihriska od základnej čiary. Na každom stojane je upevnený smerom do stredu ihriska kôš, ktorého vrchný okraj musí byť vo výške 3,5 m nad hracou plochou. Koše sú valcovité, bez dna, výška 25 cm, vnútorný priemer 39 - 41 cm, šírka okraja 2 - 3 cm. Sú prútené prípadne z iného vhodného materiálu.

3. Lopta
Hrá sa najčastejšie s futbalovou loptou č.5, ktorej obvod je 68 - 71 cm. Musí byť nahustená natvrdo je jej hmotnosť je 425 - 475 g.

4. Hráči
Družstvo sa skladá zo 4 mužov a 4 žien, z ktorých vždy dvaja hráči a dve hráčky hrajú v každej zóne. Keď je jedno alebo obe družstvá nekompletné, hra môže začať alebo pokračovať len s podmienkou, že v žiadnej zóne nebude hrať menej ako traja hráči v jednom družstve a nenastane prípad, kedy hrajú v jednom družstve 1 žena a 2 muži proti 1 mužovi a 2 ženám v druhom družstve.
V každom zápase môže družstvo vystriedať až dvoch hráčov bez súhlasu rozhodcu. Po týchto dvoch striedaniach môže dôjsť k ďalšiemu v prípade zranenia hráčov, ktorí nemôžu pokračovať v hre.

5. Rozhodca
Riadi hru. Porušenie pravidiel trestá napomenutím, formálnym napomenutím (žltá karta, max. 2 jednému hráčovi) a vylúčením (červená karta) do konca zápasu. Trest sa spája s priznaním voľného alebo trestného hodu súperovi.

6. Hrací čas
A / Zápas trvá 2 x 30 minút s prestávkou 10 minút.
B / Oddychový čas (time out) je prestávkou v hre o trvaní 60 sekúnd. Počas hry má každé družstvo právo požiadať o oddychový čas maximálne 2 x. Požiadať oň môže jedine tréner u rozhodcu (v prípade neprítomnosti trénera požiada kapitán) a len v čase, keď je hra prerušená.

7. Bodovanie
Jeden kôš má hodnotu jedného bodu.

8. Postavenie hráčov
Domáce družstvo si určuje kôš, na ktorý chce v prvom polčase útočiť. Rozostaví svojich hráčov do zón a potom rozostaví svoje družstvo súper. Pevné postavenie hráčov zabezpečuje, že každý hráč má svojho konkrétneho osobného protihráča rovnakého pohlavia.

9. Zmeny zón a strán

Po každých dvoch košoch (2:0, 1:1) hráči prejdú do opačnej zóny a zmenia funkcie : obrancovia sa stanú útočníkmi a naopak. V polčase dochádza k zmene strán.


10. Vhadzovanie
Vhadzuje hráč útočnej zóny tesne pred stredovou čiarou, a to na začiatku každého polčasu a po každom dosiahnutom koši. Domáci vhadzujú na začiatku zápasu, hostia po prestávke. Inak vhadzuje družstvo, ktoré dostalo kôš.

11. Priestupky proti pravidlám
Počas hry je zakázané :
úmyselne sa dotknúť lopty nohou (od kolena nižšie),
udrieť do lopty päsťou,
zmocniť sa lopty poležiačky,
bežať s loptou
a / ak hráč stojí, môže ľubovolne pohybovať jednou nohou, ak je druhá noha na mieste, môže sa na nej otáčať (pivotovanie)
b / ak je hráč v behu alebo skoku, najskôr sa zastaví a až potom prihráva,
c / po zachytení lopty v behu alebo skoku hráč môže odohrať loptu skôr, než sa zastaví, ak chytenie a odohratie trvá len veľmi krátko alebo je spojené do jedného plynulého pohybu,
vyhýbanie sa spolupráci (sólo-hra) - nastáva
a / ak sa lopta odhodí s úmyslom opäť ju získať inde,
b / ak sa dribluje v behu,
odovzdať loptu spoluhráčovi (t.j. neprihrať hodom),
vyrážať, brať alebo ťahať loptu z rúk súpera,
strkať, tlačiť, držať súpera,
tvrdo brániť súpera držiaceho loptu (vyslovene je dovolené blokovať loptu vložením paže do dráhy letu),
brániť súperovi opačného pohlavia v rozohraní lopty,
brániť súpera ktorého už bráni iný hráč (zdvojovanie),
hrať mimo vlastnej zóny,
strieľať na kôš z bránenej pozície
Strela je považovaná za bránenú, keď obranca spĺňa všetky tieto podmienky :
a / obranca musí byť na dosah dĺžky ramena od útočníka a musí byť k nemu otočený tvárou,
b / musí sa skutočne snažiť loptu blokovať,
c / musí stáť bližšie k stojanu ako útočník,
strieľať na kôš po "odclonení" obrancu iným útočníkom,
strieľať na kôš z obrannej zóny, z voľného hodu alebo z rozhodcovskej lopty,
strieľať na kôš, pokiaľ útočník hrá bez osobného strážcu ("nestrieľajúci hráč")
V okamihu, keď obrana má len troch hráčov proti štyrom útočníkom, kapitán útočiaceho družstva musí rozhodcovi a kapitánovi súpera oznámiť, ktorý hráč bude "nestrieľajúci".
ovplyvniť streľbu pohybom stojana koša,
nebezpečná hra,

12. Lopta mimo hracej plochy (out)

Je vtedy, ak sa dotkne postrannej čiary, podlahy, osoby alebo predmetu mimo hracej plochy. Lopta je mimo hracej plochy, ak sa dotkne stropu alebo predmetu nad hracou plochou.

13. Rozhodcovská lopta (rozskok)
Ak dvaja súperi súčasne uchopia loptu, rozhodca preruší hru, nariadi rozskok a vyhodí loptu do výšky. V tom prípade vyberie dvoch hráčov príslušnej zóny rovnakého pohlavia a podľa možnosti rovnakej výšky. Ostatní musia byť vo vzdialenosti 2,50 m od miesta rozskoku.

14. Voľný hod
Prizná sa súperovi vtedy, ak rozhodca oznámi, že sa porušilo niektoré z vyššie uvedených pravidiel.
hádže sa z miesta, kde došlo k priestupku,
ak je lopta mimo hry, hádže sa spoza postrannej čiary - hráč vykonávajúci tento hod, musí loptu odohrať do 4 sekúnd, inak sa hod priznáva súperovi,
ostatní hráči musia dodržať odstup najmenej 2,5 m,

15. Trestný hod (penalta)
Nariaďuje sa za priestupky, ktorých výsledkom je strata možnosti docieliť kôš, ako aj za opätovné napomínanie. Hádže sa z miesta vyznačeného pre trestný hod. Ostatní hráči sú vo vzdialenosti 2,5 m od miesta trestného hodu. Penaltu môžu vykonávať len hráči útočnej zóny.

 

Prihlásenie

Štatistiky


Online: 1
Návštevníci: 1
Užívatelia: 0

Kalendár

«  Júl 2020  »
NePoUtStŠtPiSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

AD reklama

Tu možte umiesnit svoj produkt

Čítať...

AD reklama

Tu možte umiesniť svoj produkt

Čítať...